"> اسماعیل علی بخشی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره اسماعیل علی بخشی

  • مدرک تحصیلی دیپلم
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مذکر