"> امید نظری – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره امید نظری

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مذکر