"> امیر حسین احمدی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره امیر حسین احمدی

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر