"> امیر منصور عزیزیان – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره امیر منصور عزیزیان

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 48 - 52 سال
  • جنسیت مذکر

تحصیلات

سابقه

تخصص

تهیه صورتهای مالی
تهیه بودجه
گشایش اعتبارات اسنادی
تهیه لوایح بیمه ای و دارایی
قیمت تمام شده