"> بهاره نجمی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره بهاره نجمی

تحصیلات

سابقه

تخصص

مهارت کافی در کاربا دستگاه کروماتوگرافی مایع و اسپکتروفتومتری
مهارت کافی در کاربا دستگاه کروماتوگرافی مایع و اسپکتروفتومتری