"> تورج کرمی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره تورج کرمی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مذکر