"> حسم امینی اسدآبادی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره حسم امینی اسدآبادی

مهارت ها

تحصیلات

  • 86/6/24
    دانشگاه آزاد همدان

    لیسانس فقه وحقوق

    مدرک متصدیاسنادرسمی ازموسسه علمی فناور،مدرک نسخه خوانی موسسه علمی فناورمدرک کامپیوترICDLدرجه1و2