"> حسن صابری – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره حسن صابری

تحصیلات

  • 1379
    دبیرستان

    دیپلم

    دیپلم علوم تجربی

سابقه

  • تمامی داروخانه های اموزشی

    سابقه

تخصص

تکنسین داروئی