"> راضیه گلستانی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره راضیه گلستانی

تحصیلات

سابقه

تخصص

کلیه امور آزمایشگاهکنترل کیفیت دارویی- تضمین کیفیت و تولید دارو - انتقال تکنولوژی و تولید تحت لیسانس-