"> رضا رشیدی قره شیران – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره رضا رشیدی قره شیران

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

  • 1391
    غیرانتفاعی نوین اردبیل

    کارشناسی

    مدرک تکنسین دارو از دانشگاه شهید بهشتی

سابقه