"> رضا چمن خواهی – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

  • ۸۰ تا ۹۵
    راهگشاو شرکت تراز محاسب

    دیپلم حسابداری وسابقه کار خوب

    در کار فروشندگی ماهر هستم وجویای کار در نسخه پیچی خوبم وییشتر داروها را میشناسم وآشنایی خوبی دارم وتا حدی عالی بسیار باهوش هستم وجوانی کاری هستم