"> زینب امروزی – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

تخصص

تکنیکهای مولکولی
تحقیق و توسعه
تدریس
ترجمه متون تخصصی

افتخارات و جوایز