"> سلیمان قدسی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره سلیمان قدسی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 48 - 52 سال
  • جنسیت مذکر