"> سولماز خراشادی – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

تخصص

توانایی تجزیه و تحلیل طیف شیمیایی - توانایی کار با دستگاه فلوئورسانس اتمی - مسلط به روش های ساده سازی طیف های NMR - توانایی تحلیل پیک های H-NMR - توانایی تحلیل طیف های FT-IR و رامان - توانایی تحلیل طیف های C-NMR