"> عباس صدقي – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

 • - حاضر
  شركت بازرگاني شهاب

  مسئول مالي

  آشنا به سه نرم افزار حسابداري . امور مربوط حسابداري صنعتي . امور مربوط به حقوق . امور مربوط به بيمه

 • تعاوني مهر

  حسابدار

  امور مربوط به حسابداري - اداري - بايگاني

تخصص

امور حسابداري
امور اداري
بايگاني
امور مربوط به ورزش و تندرستي

افتخارات و جوایز