"> عبداله قپانوری – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره عبداله قپانوری

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

توضیحات

سابقه فعالیت در کمپانی سینادارو به عنوان نماینده علمی و سوپروایزر

سابقه فعالیت در کمپانی مولتی نشنال bionorica و green natureبه عنوان key account manager