"> علی ندری – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره علی ندری

 • مدرک تحصیلی دیپلم
 • سن 43 - 47 سال
 • جنسیت مذکر

سابقه

 • - حاضر
  مدیر بازرگانی شرکت دارویی حکیم جرجانی

  مدیر بازرگانی

  مدیر فروش وبازرگانی شرکت دارویی حکیم جرجانی گرگان

 • - حاضر
  شرکت دارویی حکیم جرجانی

  مدیر بازرگانی

  مدیر فروش وبازرگانی

تخصص

خرید وفروش دارو