"> فاطمه سوری – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

  • ایران دارو

    کار آموز

    بخش کنترل کیفی مواد اولیه

  • دارو خانه عمومی

    کار آموز

    آشنایی با انواع دارو و نوع عملکرد

تخصص

IR
UV/VIS
PH METER
FLAME PHOTOMETRY
CARL FISHER
LOD /LOI
TLC
TITRATION/SOLUTION/ EXTRACTION