"> فاطمه کورکی – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

تخصص

کارآزمایی بالینی
کار با حیوانات آزمایشگاهی
روش تحقیق و research