"> فرشته کاظمی – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

تخصص

نرم افزار راهکارهای سیستم
همکاران سیستم
سپیدار
اکسل
Word
PowerPoint
visio
msp

افتخارات و جوایز