"> فهیمه مصدقی – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

تخصص

مسلط به نرم افزارهای Word & Exel & PowerPoint, Mercury,Olex,Origin, Chem Draw, Crystal Explorer< MestReNova,
توانایی کاربا دستگاه فلورسانس اتمی، توانایی کار با دستگاه UV-Vis، توانایی کار با دستگاه FT-IR،
توانایی تحلیل پیک های H-NMRT، توانایی تحلیل طیف های FT-IR