"> محمدتقی شیدلون – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

  • ۱۳۹۹
    دانشگاه آزاد

    کارشناسی حقوق

    آشنایی با داروها و تا حدودی فارماکولوژی دارویی و بهداشت عمومی و محیط و تزریقات و سرم تراپی و آشنایی با دندانپزشکی .