"> محمد مهدی دهقانی تفتی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره محمد مهدی دهقانی تفتی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 18 - 22 سال
  • جنسیت مذکر