"> مرضیه السادات امامی – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

تخصص

سنتز ترکیبات آلی
کار با دستگاه های UV-Vis, FT-IR, تا حدی HPLC
سنتز کاتالیست ها و ترکیبات معدنی

افتخارات و جوایز