"> مریم اشجاری – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

تخصص

سنتز ترکیبات آلی
تثبیت آنزیم ها؛ پروتئین ها و ماکرومولکولها
بیوکاتالیست
کشت باکتری
استخراج آنزیم ها
شناسایی ترکیبات آلی با استفاده از روشهای طیف سنجی UV, IR, GC, HPLC, NMR
بیودیزل
خالص سازی داروها با استفاده از آنزیم

افتخارات و جوایز