"> مصطفی زارع گلنکشی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مصطفی زارع گلنکشی

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مذکر

توضیحات

با توجه به نوع رشته کارشناسی کامپیوتر  می توانم به عنوان اپراتور کامپیوتر و نوع رشته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی در حوزه اداری و تحقیق و توسعه فعالیت نمایم.