"> معصومه سپهری – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره معصومه سپهری

 • مدرک تحصیلی ارشد
 • سن 38 - 42 سال
 • جنسیت مونث

توضیحات

Education:

 • Sc. in General Biology

December 2004

Islamic Azad University (IAU), Iran.

 • Sc. in Cellular and Molecular Sciences

January 2014

Islamic Azad University Tehran Medical Branch–Pharmaceutical Sciences

(IAUPS), Cell Biology Department, Iran.

 

Language Skills:

English

Persian

Research Interests:

Cellular and Molecular Biology, Genetic, Molecular Genetic, Biotechnology.

 Academic Work Experience:

            Part-Time Lecturer

Lecture Biology courses For B. Sc. and M. Sc. students in Private Institute of

Payam-E-Noor University, Iran. 2005-2018.

 

Research Work Experience:

Collaborating with Malaria and Vector Research Group (MVRG), in Biotechnology

Research Center (BRC) from Pasteur Institute of Iran (PII), Collaboration with

Dr. Sedigheh Zakeri, 2011-2013.

    LAB Skills:

 • DNA Extraction
 • Primer Designing Software
 • PCR techniques
 • Electrophoresis technique
 • Using Bioinformatics software (Gene Runner, Chromas, ClustalW2 EBI, Mega 4 programs, Blast, ABCpred websites)
 • Gold Certification of the Genetic Engineering (Advanced) Workshops
 • Gold Certification of the Cell Culture Workshops
 • Gold Certification of the Cancer Cell Detection and Isolation Workshops
 • Gold Certification of the Flow Cytometry Workshops
 • Gold Certification of the Crispr-cas9 Workshops

Publications:

 • Masoumeh Sepehri, 2017.

The Approaches for Salivary Glands (SGs) Regeneration: a review.

Accepted in International Congress on Biomedicine (ICB 2017) abstract book, December 18th to 21th, 2017, Milad Tower, Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS) and Islamic World Science Citation Center (ISC).

http://www.icb2017.com/en/Archives.php.

” To date, there is no effective preventive treatment or therapy for hyposalivation. Novel approaches including in vivo Gene therapy and Biomaterial and Tissue engineering technologies are fundamental to resolve the current limitations.”

 • Masoumeh Sepehri, 2017.

Some candidate Biomaterials for Amniotic Membranes (AM) Regeneration: a review.

Accepted in International Congress on Biomedicine (ICB 2017) abstract book, December 18th to 21th, 2017, Milad Tower, Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS) and Islamic World Science Citation Center (ISC).

http://www.icb2017.com/en/Archives.php.

” To date, there is no effective treatment for iatrogenic Premature Rupture of Membranes (PROM). The use of the novel materials via Amniopatch and Tissue engineering technologies are fundamental for AM regeneration.”

 • Akram Abouie Mehrizi, Masoumeh Sepehri, Fatemeh Karimi, Navid Dinparast

Djadid, Sedigheh Zakeri, 2013.

Population genetics, sequence diversity and selection in the gene encoding the

Plasmodium falciparum apical membrane antigen 1 in clinical isolates from the

South-east of Iran.

Accepted in Infection, Genetics and Evolution journal .Published by Elsevier B.V.

 1. Impact Factor: 3.128. Imprint: ELSEVIER. ISSN: 1567-1348.

” The representing sequences of PfAMA1 haplotypes reported here have been

deposited in EMBL, GenBank and DDJB databases under the accession nos.

KC413989–KC413999.”

 • Masoumeh Sepehri, Akram Abouie Mehrizi, Ahmad Raeisi, Mehrdad Hashemi,

          Navid Dinparast Djadid, Sedigheh Zakeri, 2012.

Genetic diversity of the apical membrane antigen1 (AMA-1) ectodomain as a

Vaccine candidate antigen in Iranian Plasmodium falciparum population. Accepted

In The official publication of Shiraz University of  Medical sciences 2012.

Volume: 37. pISSN: 0253-0716. eISSN: 1735-3688.

Plasmodium falciparum apical membrane antigen 1 (AMA-1) is regarded as a

leading malaria blood-stage vaccine candidate. Data analysis of pfama-1

ectodomain sequences, compared to 3D7 strain revealed 38 nonsynonymous

position in Iranian P. falciparum isolates.”

 • Masoumeh Sepehri, 2017. Book (In Persian)

Study of antigen AMA-1 structure (Apical Membrane Antigen) candidate malaria vaccine in Plasmodium falciparum / Importance of antigen AMA-1 in producing malaria vaccine.

 

 • Masoumeh Sepehri, 2017. Book (In Persian)

The role of vaccines in the control and elimination of malaria / The importance of vaccines in the control, elimination and eradication of malaria.

 

Conference Presentations:

 • Masoumeh Sepehri, 2017.

The Approaches for Salivary Glands (SGs) Regeneration: a review.

Accepted in International Congress on Biomedicine (ICB 2017), December 18th to 21th, 2017, Milad Tower, Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS) and Islamic World Science Citation Center (ISC). The essay presented in an oral.

 • Masoumeh Sepehri, 2017.

Some candidate Biomaterials for Amniotic Membranes (AM) Regeneration: a review.

Accepted in International Congress on Biomedicine (ICB 2017), December 18th to 21th, 2017 at Milad Tower in Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS) and Islamic World Science Citation Center (ISC). The essay presented in an oral.

 • Masoumeh Sepehri, 2017.

Amniotic Membranes (AM) Regeneration with Stem Cell.

Second Stem Cell & Regenerative Medicine Startup Event “

Stemup II ” for IDEA. 13-15 Jul 2017, Council for Development of Stem Cell

Sciences and Technologies. Present License National Vice Presidency for Sciences

and Technologies

 • Masoumeh Sepehri, 2012.

               6th Iranian congress of clinical microbiology & the first international congress of

Clinical microbiology, Mashhad, Iran. http://congress.mums.ac.ir/iccm6.

Lectures:

 • In Malaria and Vector Research Group in Biotechnology Research Center from Pasteur Institute of Iran :
 1. Reviews of the malaria status in the world, 2011-2013.
 2. The role of Malaria Vaccine in the Malaria Elimination and Eradication

Programs, 2011-2013.

 1. Phenol – chloroform Technique, 2011-2013.
 2. Nested-PCR Technique, 2011-2013.
 3. Designed primers by using Gene Runner program and Blast website, 2011-2013.
 4. PCR Technique, 2011-2013.
 5. Electrophoresis Technique, 2011-2013.
 6. Sequencing amplification fragments gene by using Chromas program, 2011-

2013.

 1. Align specific gene sequences by using Clastal W website, 2011-2013.
 2. Convert gene sequences into amino acid sequences by using Gene Runner

Program, 2011-2013.

 1. Data analysis included the comparison of gene sequences and align gene in

Patients samples from the world and Iran together, 2011-2013.

 1. Draw the phylogenetic tree by using Mega 4 program, 2011-2013.
 • In Islamic Azad University-Pharmaceutical Science:
 1. Convert Stem cells into bone,
 2. The role for transforming growth factor-beta (TGF-beta) in human cancer, 2013.
 3. What is Endoscopy? , 2013.
 4. Biogenesis and regulation of insulin-responsive vesicles containing GLUT4, 2013.
 5. How the gene regulations in bacteria, 2012
 6. Structure and performance of various Electron Microscopes, 2012.
 7. Knowledge about the major families of Retrotransposons,
 8. Theories about the cause of Endometriosis, 2012.
 9. Influence of low oxygen tensions on expression of Pluripotency genes in

Stem cells, 2012.

 1. Introduction of Chemical Mutagens and its effects on cells, 2011.
 2. Structure and function of various Chaperones, 2011.
 • Private Institutes of Payam-E-Noor University
 1. Cellular and Molecular Biology, Genetics (for B. Sc. and M. Sc. Students) ,

2005-2018.

 1. Microbiology, Mycology, Thallophyte (for B. Sc. Students),2005-2018.
 2. Biochemistry, Nutrition and Exercise (for B. Sc. Students), 2005-2018.
 3. Animal Physiology, Neurology and Endocrinology, Anatomy, Movement

Correction(for B. Sc. Students), 2005-2018.

 1. Plant Physiology, Plant Morphology (for B. Sc. Students), Plant Cytogenetic (for
 2. Sc. Students), 2005-2018.
 • Private Institutes of Payam-E-Noor University
 1. Cellular and Molecular Biology, Genetics (for B. Sc. and M. Sc. Students),

2005-2018.

 1. Microbiology, Mycology, Thallophyte (for B. Sc. Students),2005-2018.
 2. Biochemistry, Nutrition and Exercise (for B. Sc. Students), 2005-2018.
 3. Animal Physiology, Neurology and Endocrinology, Anatomy, Movement

Correction (for B. Sc. Students), 2005-2018.

 1. Plant Physiology, Plant Morphology (for B. Sc. Students), Plant Cytogenetic (for
 2. Sc. Students), 2005-2018.
 • In Medical Foundation Program (MFP) at TUMP (Tehran University of Medical Sciences) in Tehran
 1. A LEVEL Biology Teacher (2019)
 2. Test Designer and Examiner

Honors & Awards:

 • Education and Training Organization in Tehran for Biology Teaching Experiences, 2004-2018.
 • Islamic Azad University of Pharmaceutical Sciences for research proposal And research activities, 2013.
 • Register in Young researchers and elite club for research activities, 2013.
 • Art and Cultural Organization of Tehran Municipality for Biology

Teaching experiences, 2004.

Certificates:

 • Gold Certification of Attendance that was held by the International Congress on Biomedicine (ICB 2017), December 18th to 21th, 2017, Milad Tower, Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS).
 • Gold Certificate of Training Course Entitled ”Genetic Engineering (Advanced) Workshops” that was held by the International Congress on Biomedicine (ICB 2017), December 18th to 21th, 2017, Milad Tower, Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS).
 • Gold Certificate of Training Course Entitled ”Cell Culture Workshops” that was held by the International Congress on Biomedicine (ICB 2017), December 18th to 21th, 2017, Milad Tower, Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS).
 • Gold Certificate of Training Course Entitled ”Cancer Cell Detection and Isolation Workshops” that was held by the International Congress on Biomedicine (ICB 2017), December 18th to 21th, 2017, Milad Tower, Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS).
 • Gold Certificate of Training Course Entitled ”Flow Cytometry Workshops” that was held by the International Congress on Biomedicine (ICB 2017), December 18th to 21th, 2017, Milad Tower, Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS).
 • Gold Certificate of Training Course Entitled ”Crispr-cas9 Workshops” that was held by the International Congress on Biomedicine (ICB 2017), December 18th to 21th, 2017, Milad Tower, Tehran, Iran. It is organized by Pasteur Institute of Iran, certificated by Quality management system (QS).
 • Certificate of The 2nd National Festival & International Congress on Stem cells & Regeneration Medical

Present License In certification of satisfactory participation in theoretical work, 13-15 Jul 2017, Council for Development of Stem Cell Sciences and Technologies.

 • Certificate of Second Stem Cell & Regenerative Medicine Startup Event ”

   Stemup II ” for IDAE

Present License In certification of satisfactory participation in theoretical work, 13-15 Jul 2017, Council for Development of Stem Cell Sciences and Technologies. Present License National Vice Presidency for Sciences and Technologies

 • Certificate of Skin, Stem cells and Regeneration Medical Symposium

Present License In certification of satisfactory participation in theoretical work, Oct

2016, Tehran University of Medical Sciences (TUMS).

 • Certificate of Stem cells and Nanotechnology Regeneration Symposium

Present License In certification of satisfactory participation in theoretical and

Practical workshop, Sep 2016, Tehran University of Medical Sciences (TUMS).

 • Certificate of Bio Safety in Molecular Biology Lab

Present License In certification of satisfactory participation in theoretical and practical workshop, Jun 2011, Biotechnology Research Center (BRC) from Pasteur Institute of Iran (PII).

Professional Memberships:

 • Committee Member in Iranian Environmental Mutagen Society (IrEMS), Iran. 2012 – 2018.
 • Committee Member in Young Sociation Better Iranian Talent, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Iran. 2016 – 2018.
 • Committee Member in Young researchers and elite club of Islamic Azad University, 2013 – 2016.
 • Committee Member in Young researchers and elite club of Islamic Azad University, 2003-2005.

 

Professors Know Me:

 • Dr. Seyed Mahdi Rezayat (Professor, Chancellor of the Islamic Azad university-

Pharmaceutical Sciences Branch (IAUPS)), E-mail; rezayat@iaups.ac.ir

 • Dr. Sepideh Arbabi Bidgoli (Professor, Toxicologist & President of Iranian

Environmental Mutagen Society in IAUPS, E-mail; sepideharbabi@gmail.com

 • Dr. Sedigheh Zakeri (Professor, MVRG, PII),

E-mail; zakeris@pasteur.ac.ir

 • Dr. Navid Dinparast Djadid (Professor, MVRG, PII),

E-mail; navid@pasteur.ac.ir

 • Dr. Akram Abouie Mehrizi (Assistant Professor, MVRG, PII),

E-mail; abouei@gmail.com

 • Dr. Mehrdad Hashemi (Assistant Professor, Genetics Dept, Med College, IAU),

E-mail; hhashemi@iautmu.ac.ir

مهارت ها

تحصیلات

 • 1391
  دانشگاه آزاد تهران پزشکی-علوم دارویی

  کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

  عضویت در باشگاه پژوهشگران و نخبگان سه مقاله ISI ,ISC سخنرانی در کنگره های بین المللی و استارتاپ ها تالیف دو عنوان کتاب تخصصی

سابقه

تخصص

آموزش و پژوهش
مهارت های آزمایشگاهی کشت سلول و مهندسی ژنتیک
ترجمه و تالیف مقاله و کتاب

نمونه کارها

افتخارات و جوایز