"> منصور خاطری نیا – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره منصور خاطری نیا

  • مدرک تحصیلی زیر دیپلم
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مذکر