"> مهدی شهبازی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مهدی شهبازی

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

تحصیلات