"> نگین فتوت – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره نگین فتوت

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مونث

تحصیلات

تخصص

کار با دستگاههای تخصصی نظیر gc-gcmass-hplc-ir-nmr
طیف خوانی تخصصی IR-NMR