"> یادگار سلیمى – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

  • 89
    كار در بيمارستان

    كارشناس پرستارى

    كارشناس پرستارى استخدام پيمانى بيمارستان دولتى كار در بخشهاى مختلف بيمارستانى تجهيزات پزشكى

سابقه

تخصص

پرستارى / كادر درمانى