"> کامبیز بذرافشان – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره کامبیز بذرافشان

  • مدرک تحصیلی کاردانی
  • سن 38 - 42 سال
  • جنسیت مذکر